Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej

Procedura wprowadzania

innowacji pedagogicznej

w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

  

  1. Innowacją pedagogiczną jest nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
  2. Działalnością innowacyjną można objąć wybrane zajęcia edukacyjne, wybrany oddział, lub określoną grupę uczniów.
  3. Nauczyciel ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie innowacji pedagogicznych.
  4. Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych jest dobrowolny.
  5. Jeżeli wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, to mogą być one podjęte jedynie w sytuacji, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie zaplanowanych działań.
  6. Nauczyciel (zespół nauczycieli) przed rozpoczęciem realizacji innowacji pedagogicznej zgłasza ją dyrektorowi szkoły przedstawiając tekst innowacji oraz wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1.
  7. Dyrektor szkoły wpisuje innowację pedagogiczną do rejestru innowacji.
  8. Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel (zespół nauczycieli) przeprowadza jej ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia w formie pisemnej do protokołu rady pedagogicznej.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły

 

NA GÓRĘ