Statut Samorządu Uczniowskiego

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 §1. Postanowienia ogólne.
1. W szkole działa samorząd uczniowski. 2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

 §2. Organy samorządu.
1. Organami samorządu są samorządy klasowe i Rada Samorządu Uczniowskiego.

 

 §3. Samorządy klasowe.
1. Samorządy klasowe wybierane są przez uczniów poszczególnych klas w głosowaniu powszechnym, równym i bezpośrednim.
2. Samorządy klasowe są jedynym reprezentantem społeczności uczniowskiej danej klasy i mają prawo podejmować decyzje dotyczące tylko swojej klasy.
3. Samorządy klasowe działają według zasad ustalonych przez poszczególne klasy.

 

 ROZDZIAŁ II RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 §4. Rada Samorządu uczniowskiego (RSU) – postanowienia ogólne.

1. RSU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
2. Uchwały podejmowane przez RSU obowiązują wszystkich uczniów.
3. Sesje RSU są jawne, chyba że RSU, mając uzasadnione powody postanowi inaczej.
4. Sesje RSU odbywają się zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego.
5. Terminy sesji ustala Przewodniczący RSU wspólnie z Opiekunem RSU.

 

§5. Sposób powoływania RSU.
1. RSU powoływana jest w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Wyboru dokonują uczniowie klas I i II.
2. Wybory odbywają się co roku w czerwcu.
3. Termin wyborów ustala dyrektor na wniosek RSU.
4. Szczegółowe zasady wyborów określają Ordynacja Wyborcza i kalendarz Wyborczy uchwalone przez RSU i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
5. Pierwsze posiedzenie nowej RSU odbywa się w przeciągu dwóch tygodni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów.
6. Przewodniczący RSU i wszyscy funkcyjni wybrani są w demokratycznych wyborach spośród członków RSU na pierwszym jej posiedzeniu.
7. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybiera RSU w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Opiekunem RSU.
8. Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Sekretarz RSU są wybierani przez członków RSU.

 

 §6. Skład RSU.
1. Rada Samorządu Uczniowskiego liczy od 7 do 12 członków i składa się z: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, trzech wiceprzewodniczących oraz od 3 do 8 radnych zwanych Zarządem Samorządu Uczniowskiego.
2. RSU pracuje w podziale na sekcje.

 

 §7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego – organ wykonawczy RSU.
1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
A/Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
B/Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego jako Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
C/Sekretarz RSU jako Sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą wchodzić także inni uczniowie wybrani przez RSU jako jego członkowie w liczbie od 1 do 7.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wykonuje uchwały RSU, załatwia bieżące sprawy związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz posiada prawo wnoszenia do RSU projektów nowych ustaw (inicjatywę ustawodawczą).
4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały poprzez głosowanie, przy czym jego Przewodniczący posiada dwa głosy.
5. Uchwały Zarządu Samorządu Uczniowskiego muszą być zgodne z uchwałami RSU i służyć ich wykonaniu.
6. Uchwały Zarządu Samorządu Uczniowskiego obowiązują całą społeczność uczniowską.
7. Uchwały Zarządu Samorządu Uczniowskiego muszą być podpisane przez Opiekuna RSU, który w ten sposób stwierdza ich zgodność ze Statusem Szkoły, prawem polskim, uchwałami RSU i zasadami współżycia międzyludzkiego.
8. Sesje Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się zgodnie z planem pracy.
9. Terminy sesji ustala Przewodniczący RSU wspólnie z Opiekunem RSU.

 

 §8. Sekcje RSU.
1. Członkowie sekcji wybierani są przez RSU w zależności od potrzeb w liczbie od 5 do 8
2. Członkiem sekcji RSU może zostać osoba nie będąca radnym Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczący każdej sekcji, wybierany jest przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
4. Sekcja RSU zajmuje się przydzieloną sobie dziedziną działalności i ma prawo wysuwać projekty uchwał do RSU.
5. Sekcje na posiedzeniu RSU, może reprezentować każdy z jej członków.
6. RSU ma prawo, w zależności od potrzeb, zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sekcji.
7. Poszczególne sekcje mogą mieć, w zależności od dziedziny działania, opiekuna, którym może zostać jeden z nauczycieli uczących w szkole.

 

 §9. Przewodniczący RSU.
1. Przewodniczący RSU:
• Przewodniczy obradom RSU.
• Kieruje bieżącą działalnością Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
• Ustala, wspólnie z Opiekunem RSU porządek obrad RSU i Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz poddaje go pod głosowanie.
• Jako Przewodniczący Samorządu uczniowskiego reprezentuje Samorząd Uczniowski na zewnątrz szkoły, wobec organów szkoły i społeczności uczniowskiej.
• Przedstawia stanowisko Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły.
• Ma prawo wydawać polecenia Zastępcy Przewodniczącego RSU, Skarbnikowi RSU i Sekretarzowi RSU (treść poleceń musi uzgadniać z Opiekunem RSU).
• Zaprasza na sesje RSU gości (po uzgodnieniu z Opiekunem RSU).

 

 §10. Zastępca Przewodniczącego RSU.
1. Zastępca Przewodniczącego RSU:
• Pełni obowiązki Przewodniczącego RSU w wypadku jego nieobecności.
• Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego RSU.

 

 §11. Sekretarz RSU.
• Dokonuje dokumentacji działalności RSU i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
• Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego RSU.

 

 §12. RSU ma prawo:
1. Przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski o opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
• Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
• Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.
• Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.
2. Przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi uchwalony przez siebie Statut Samorządu uczniowskiego lub zmiany w nim.
3. Organizować samodzielnie apele, imprezy, konkursy, prowadzić dyżury, wydawać gazetkę i prowadzić radiowęzeł.
4. Podejmować uchwały dotyczące życia całej społeczności uczniowskiej.
5. Rzecznikiem Praw Ucznia automatycznie zostaje Przewodniczący RSU na roczną, bądź dłuższą kadencję.
6. Prowadzić działalność gospodarczą.

 

 §13. RSU ma obowiązek:
1. Reprezentować interesy i opinie całej społeczności uczniowskiej przed Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Rada Szkoły oraz Radą Rodziców.
2. Inspirować i współorganizować wszelkie dziedziny życia uczniowskiego w szkole.
3. Współpracować z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców, personelem administracyjno-gospodarczym szkoły, a także samorządami klasowymi oraz wszelkimi organizacjami i kołami działającymi na terenie szkoły.
4. Uzgadniać organizowane przez siebie imprezy z Dyrekcją Szkoły.
5. Uzgadniać plan pracy RSU z planem wychowawczym szkoły.
6. Na bieżąco informować społeczność szkolną o swych poczynaniach, decyzjach i pracach.
7. Rozliczać się przed wyborcami z wykonania podjętych zobowiązań.
8. Utrzymywać stały kontakt ze społecznością szkolną.
9. Uwzględnić życzenia społeczności szkolnej (organizowanie referendum, wykorzystanie możliwości, jakie stwarza skrzynka pytań i wniosków RSU)
10. Troszczyć się o dobre imię i pożytek szkoły, o ład i porządek w niej, o to, aby każdy uczeń swym postępowaniem, a zwłaszcza nauką i pracą, służył dobru Ojczyzny i szkoły.
11. Na wniosek Dyrektora Szkoły wyrazić opinię na temat ocenianego nauczyciela.

NA GÓRĘ