Regulamin

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich w Przasnyszu

 

§ 1

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
2. Projekty są realizowane przez uczniów klasy drugiej do końca marca każdego roku szkolnego, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać przesunięta nie później niż do zakończenia zajęć edukacyjnych.
3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

 

§ 2

Czas trwania projektów powinien wynosić od miesiąca do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

 

§ 3

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

 

§ 4

1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 15 września.

 

§ 5

1.W terminie do 30 września nauczyciele i opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

 

§ 6

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6 w każdym.

 

§ 7

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 

§ 8

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

 

§ 9

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
2. Prezentacje odbywają się na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego i trwają przez cały luty/ marzec, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy;
b) uczniowie klas młodszych lub starszych
c) rodzice uczniów;
d) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
e) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

§ 10

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.


3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział/-u w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
5. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) usprawiedliwionej nieobecności ucznia przez cały czas realizacji projektu edukacyjnego,
b) nauczania indywidualnego prowadzonego w domu ucznia,
c) realizacji obowiązku szkolnego ucznia poza szkołą,
d) zrealizowania przez ucznia projektu w innej szkole,
e) dotyczących chorób przewlekłych ucznia,
f) innych.


6. W przypadku, gdy dyrektor gimnazjum zdecydował o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego (na uzasadniony wniosek rodziców), na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony"/ „zwolniona".

7. Jeśli projekt (lub jego część) jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

 

§ 11

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8., opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

 

§ 12

1.W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, o którym projekcie wychowawca ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. Zapisy dotyczące informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego zawarte są w kryteriach ocen zachowania w WSO.

 

§ 13

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

§ 14

W roku szkolnym 2010/2011 informację, o której mowa w §4 wychowawca klasy przekazuje w terminie do 30 listopada 2010r.

NA GÓRĘ