Klasy integracyjne

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Jan Paweł II

 

W naszej szkole od roku szkolnego 2007/2008 funkcjonują klasy integracyjne. Do grupy integracyjnej należą dzieci rozwijające  się prawidłowo oraz dzieci niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami, o różnych możliwościach intelektualnych, emocjonalnych i ruchowych. Zadaniem oddziałów integracyjnych jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku rówieśniczym. Edukacja w takiej klasie jest szansą wchodzenia w relacje dla wszystkich dzieci, bez względu na ich rozwój psychofizyczny, zdobywania nowych doświadczeń w atmosferze tolerancji, akceptacji i wzajemnego szacunku.

 

Organizacja klas integracyjnych

 

  • W klasach integracyjnych liczba wszystkich  uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z różnymi rodzajami oraz stopniami niepełnosprawności.
  • Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  • W czasie lekcji z uczniami pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz wspomagający, który ma kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
  • Nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, pracują nad deficytami uczniów, rozwijają zainteresowania dzieci, a także dbają o przyjazny klimat wśród rówieśników.
  • Zespół nauczycieli wraz ze specjalistami opracowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Określają one metody pracy z dzieckiem oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Dzieci niepełnosprawne korzystają ze specjalistycznych zajęć, które służą korygowaniu zaburzonych funkcji poznawczo-percepcyjnych oraz wspomagają wszechstronny rozwój.

 

Obecnie w szkole są trzy klasy integracyjne:

 

Klasa III A

Wychowawczyni i nauczycielka wspomagająca: Magdalena Kwietniak

 

 

 

 

NA GÓRĘ