Uprawnienia laureatów i finalistów

 

Uprawnienia laureatów

 

1. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego, jeśli spełniają dodatkowo wymagane warunki.

3.  Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego jeśli m.in. uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych ( nie dotyczy to laureata z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat).

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni:

  • z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
  • w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.

6. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

7. Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub danego zakresu części drugiej egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

8. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

 

 

Uprawnienia finalistów

 

1. Finalista otrzymuje określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnie z właściwym zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

2.  Uczniowi, który uzyskał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego, przysługuje wpis na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia.

 

NA GÓRĘ