Klauzula informacyjna rodzica /opiekuna prawnego wychowanka

 

Przasnysz, dnia 3września 2018r.

 

Klauzula informacyjna rodzica /opiekuna prawnego wychowanka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3,ul. Orlika 48,06-300 Przasnysz (nr tel. 29 7524929, e-mail: sp3przasnysz@wp.pl)

2. W Szkole Podstawowej Nr 3 wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Kordek Katarzyna., z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: sp3przasnysz@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a)   wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody  na prezentacje wizerunku ucznia w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c)   zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a  także organ prowadzący i organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. MEN, Kuratorium Oświaty, Policja ).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b)  pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu,

c)  pkt 3 c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy  i 3 tygodni na hali sportowej chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie  oświadczenia o wycofaniu zgody  złożonej u Administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

………………………………………………

czytelny podpis

NA GÓRĘ