Wniosek o sprostowanie danych osobowych

            Przasnysz dnia ……….…

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Dane osoby wnoszącej o sprostowanie danych

 

                                                                                 

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Orlika 48

06-300 Przasnysz

 

                                                                                 

 

Wniosek o sprostowanie danych osobowych

Na podstawie art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). zwracam do administratora z żądaniem sprostowania danych osobowych

w zakresie :

………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………..….

Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe  i jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

                                                                                                                                                                                                                                                       …………………….

                                                                                              Podpis osoby składającej wniosek

 

 

…………………….

Podpis ( pieczątka imienna pracownika)

 osoby weryfikującej dane osoby składającej wniosek

 

 

 

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 233 §1 kodeksu karnego) Przepisy § 1stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 §6 kodeksu karnego).

 

 

NA GÓRĘ