Szkolny konkurs plastyczny "Tadeusz Kościuszko na tle epoki"

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


„TADEUSZ KOŚCIUSZKO NA TLE EPOKI"


DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W PRZASNYSZU

 

REGULAMIN  KONKURSU

 I  ORGANIZATOR  KONKURSU

 Organizatorem Szkolnego Konkursu Plastycznego „Tadeusz Kościuszko na tle epoki” jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu.

 

 II  CELE  KONKURSU

 1. Przygotowanie społeczności uczniowskiej do nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu imienia Tadeusza Kościuszki.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku do polskich bohaterów i tradycji narodowych.
 3. Ukazanie wizerunku Tadeusza Kościuszki na tle ważnych wydarzeń historycznych drugiej połowy XVIII wieku i epoki napoleońskiej.
 4. Popularyzowanie historii Polski oraz historii powszechnej z podkreśleniem wkładu Polaków w wielopokoleniowe dzieło odzyskania niepodległości i ich zaangażowania w dążenia wolnościowe innych narodów.  
 5. Ukazanie wizerunku Tadusza Kościuszki w dowolnej technice plastycznej.
 6. Rozwój zdolności manualnych dzieci i młodzieży oraz zainteresowań plastycznych i historycznych.
 7. Organizacja wystawy pokonkursowej, prezentującej wyróżnione prace.

 

 III  UCZESTNICY  KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

 

IV  ORGANIZACJA  KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 02 września do 29 listopada 2019 r.
 2. Uczestnicy Konkursu przygotowują prace w w dowolnej technice plastycznej, np. grafika, obrazy wykonane różną techniką malarską, wycinanka, wyklejanka, haft, kolaż itp., z wykorzystaniem różnych materiałów.
 3. Wymagany format prac konkursowych:  A3.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 5. Zgłoszone do Konkursu prace powinny być opatrzone informacją o autorze pracy.
 6. Uczestnicy Konkursu składają swoje prace do koordynatora Konkursu – pani Agnieszki Rajskiej-Kołakowskiej lub pani Elżbiety Łukaszewskiej najpóźniej do dnia 29 listopada 2019 r.
 7. Nagrodzone przez Komisję Konkursową prace zostaną wyeksponowane na korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.
 8. Informacja o zwycięzcach Konkursu i nagrodzonych pracach wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie przekazana podczas najbliższego apelu, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.   

 

 V  KOMISJA  KONKURSOWA

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą  dwaj koordynatorzy Konkursu oraz nauczyciel wybrany spośród Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.
 2. Każdy z jurorów tworzących Komisję Konkursową dokona oceny poszczególnych prac notą w skali od 1 do 5 punktów według następujących kryteriów:

a)      zgodność tematyczna,

b)      estetyka i dokładność wykonania pracy,

c)      oryginalność wykonania.  

 1. Suma punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej decyduje o punktacji końcowej.
 2. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
 3. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień. 

 

 VI  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie (przetwarzanie, publikowanie) danych osobowych oraz wizerunku uczestników Konkursu przez Organizatora na łamach gazet i stronach internetowych Organizatora.

Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach dla celów promujących twórczość uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

Organizator może dokonywać zmian w zapisach regulaminu.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać u koordynatorów Konkursu – pani Agnieszki Rajskiej-Kołakowskiej oraz pani Elżbiety Łukaszewskiej.  

 

 

Przasnysz, 02.09.2019

NA GÓRĘ